REPARTO DE ONE CUT OF THE DEAD

 
DIRECTOR
 

Shinichiro Ueda

 
REPARTO
 

takayuki hamatsu

Angela Mao

harumi shuhama

 
GUIÓN
 

Shinichiro Ueda