REPARTO DE DEATH NOTE

 
DIRECTOR
 

Shusuke Kaneko

 
REPARTO
 

Tatsuya Fujiwara

Ken´ichi Matsuyama

Asaka Seto

Shigeki Hosokawa

Erika Toda

Shunji Fujimura

Takeshi Kaga

Yu Kashii

Shido Nakamura

Sota Aoyama