Rasen: The Spiral » Reparto

▷ DIRECTOR
Joji Iida

Joji Iida

▷ REPARTO
Koichi Sato

Koichi Sato

Miki Nakatani

Miki Nakatani

Hinako Saeki

Hinako Saeki

Shingo Tsurumi

Shingo Tsurumi

Nanako Matsushima

Nanako Matsushima

Hiroyuki Sanada

Hiroyuki Sanada

Yutaka Matsushige

Yutaka Matsushige

Tomohiro Okada

Tomohiro Okada

Koji Suzuki

Koji Suzuki