Futsu saizu no kaijin » Reparto

▷ DIRECTOR
Shinya Tsukamoto

Shinya Tsukamoto

▷ REPARTO
Kei Fujiwara

Kei Fujiwara

Nobu Kanaoka

Nobu Kanaoka

Tomorowo Taguchi

Tomorowo Taguchi

Shinya Tsukamoto

Shinya Tsukamoto