Cold Fish » Reparto

▷ DIRECTOR
Sion Sono

Sion Sono

▷ REPARTO
Tetsu Watanabe

Tetsu Watanabe

Mitsuru Fukikoshi

Mitsuru Fukikoshi

Megumi Kagurazaka

Megumi Kagurazaka